Les activitats - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Les activitats

Per dur a terme el nostre compromís amb les persones, l'entitat cercarà la millor xarxa possible de persones que intervenen per realitzar les activitats de la manera més satisfactòries per a la resolució i la inclusió. Amb aquest compromís som responsables de:

 • La col·laboració amb les administracions públiques en el desplegament, en el territori i amb les persones, de projectes socials ad hoc d'intervenció i prevenció als col·lectius necessitats.


 • La promoció i gestió de centres residencials, assistencials, centres de dia, terapèutics i ocupacionals per a persones amb diversitat funcional física, intel·lectual o sensorial, patologia dual, salut mental i trastorns de conducta.


 • La formació i la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, el foment i la creació d'ocupació en entorns protegits i habituals, la creació i la gestió de centres especials i/o específics de treball, la promoció d'empreses o treball autònom gestionat i/o realitzat per persones amb diversitat funcional, la seva contractació laboral tant en la pròpia Fundació com en altres entitats o empreses.


 • La promoció de la investigació, l'experimentació i la divulgació d'intervencions interdisciplinàries en els àmbits socials, sanitaris, ocupacionals, comunitaris i d'oci, que puguin augmentar la qualitat de vida i eliminar les barreres físiques i socials que dificulten la cohesió social i l'autonomia personal.


 • El desenvolupament de programes d'intervenció familiar en l'entorn vital de les persones amb diversitat funcional.


 • La gestió de serveis socials, sanitaris i educatius a nivell municipal, autonòmic, estatal o europeu i/o de cooperació.


 • La creació i gestió de centre i/o habitatges d'acollida residencial, assistencial i d'atenció social.


 • L'afavoriment de polítiques actives de treball, de lluita contra l'atur, i la responsabilitat social de les empreses


 • Els projectes formatius, d'orientació professional i ocupacional, i el desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral.


 • L'afavoriment de la igualtat de gènere i la promoció i visualització de polítiques de gènere dins de la mateixa entitat.


 • La creació d'empreses d'inserció, d'experimentació del treball autònom, vivers, o espais protegits per a entitats.


 • La col·laboració en el desenvolupament de mesures penals alternatives i de mesures de prevenció de la reincidència delictiva.


 • La promoció d'un model de gestió social basat en la col·laboració público – privada i de cooperació amb les entitats socials i el voluntariat .


 • La contribució en el desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat d'utilitat pública i social.


 • Els projectes de sensibilització i inclusió locals en temes mediambientals, racisme, xenofòbia i violència domèstica.


 • L’assessorament, l’estudi i l’avaluació de projectes a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu i la participació en observatoris especialitzats.


 • La participació en xarxes de gestió de projectes europeus.


 • La participació en projectes de cooperació internacional en els països en vies de desenvolupament.


 • L'impuls de processos de desenvolupament que tinguin en compte la defensa i la protecció dels Dret Humans i les llibertats fonamentals, les necessitats de benestar econòmic i social, la sostenibilitat i la regeneració del medi ambient, en els països en vies de desenvolupament.


 • La vinculació de les finalitats de la Fundació en el teixit social, empresarial universitari i sindical tant per la re empresa per l’ocupació com per la responsabilitat  social  corporativa (RSC)


 • La inclusió per a l'accés a l'habitatge. La dignificació, l’adaptació i la rehabilitació com a mesures d’estalvi social, l’ajornar el pas a residencies, l’ocupabilitat i la cohesió   


 • El foment i la promoció d'accions destinades a l'educació, la innovació, l'emprenedoria, l'autoocupació, les noves tecnologies, l'I+D, el desenvolupament de les TIC, la integració social i la inserció laboral de les dones, de les persones aturades, joves, immigrants, amb diversitat funcional, amb privació de llibertat, etc. i en general, dels col·lectius en rics d'exclusió.


 • El foment de mesures per erradicar la violència masclista, inclosa la persecució sexual per raó de sexe, la prostitució i la tracta de persones amb finalitats d'explotació sexual.


 • L’impuls a  la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.


 • El foment d'actuacions de programes per a persones immigrants, que promocionin la integració sociolaboral, el retorn, la reagrupació familiar, els processos d'acollida i integració.


 • La defensa de medi ambient i i desenvolupament responsable i sostenible a través d'accions que fomentin la conservació dels recursos naturals, el desenvolupament del medi rural a través d'explotacions agràries ecològiques, sistemes de qualitat, energies renovables i sostenibilitat.


 • Les actuacions socials per afavorir la protecció de menors en situació de desemparament i/o persones adultes legalment incapacitades.


 • La gestió de Centres Residencials d'Acció Educativa per a menors i adolescents amb diversitat funcional intel·lectual i problemes de conducta, sota mesures de tutela o guarda administrativa.


 • La gestió integral de residències assistides i centres de dia per a persones grans, amb servei d'acollida de caràcter permanent o temporal i d'assistència integral per a la vida diària.


 • La gestió d'Unitats Dependents de Centres Penitenciaris de Formació i Inserció sociolaboral.


 • L’impuls i la participació del voluntariat  amb  una societat compromesa i sensible amb la resolució de les seves pròpies necessitats.


 • La constitució de la Fundació com a entitat tutelar de menors, persones declarades pròdigues, persones que han obtingut el benefici de major edat i amb diversitat funcional i declarades incapacitades judicialment, exercint les funcions de tutela o curatela, intervenint en els actes en els que les persones no poden realitzar-los per si mateixes o assistint-les per els actes que expressament imposi la sentència que estableixi la tutela o curatela.


 • La coordinació de les actuacions amb els òrgans judicials i amb el Ministeri Fiscal per a un major acompliment de les funcions de tutela i curatela assumides.


 • El desenvolupament d'activitat de recolzament social a les persones tutelades de manera personalitzada, adequant-se al seu nivell de necessitat.


 
 
Back to content | Back to main menu