Política de privacitat - Fundació apip-acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 
Identitat: FUNDACION APIP-ACAM (en endavant, APIP-ACAM)
NIF: G-65529661
Adreça postal: Carrer Paloma, 23, baixos, 08001 de Barcelona
Correu electrònic: fundacioapipacam@fundacioapipacam.org
Delegat de Protecció de Dades: Auris Advocats (Representant Xavier Saula Adell).
Correu electrònic: xavi@aurisadvocats.com dpo@fundacioapipacam.org
Pàgina Web: www.aurisadvocats.com
 
APIP-ACAM, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Europea o Nacional, li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT
 
El titular de les dades consent expressament a que el responsable del Tractament realitzi les següents activitats i / o accions:
 
Contacte: les seves dades es sol·liciten per poder contactar amb vostè per mostrar interès per nosaltres, per informar-li d'esdeveniments, així com poder enviar-li informació, notícies per qualsevol mitjà de les accions socials pròpies de la Fundació, així com per gestionar incidències, dubtes o queixes de les que pugui tenir coneixement.
 
Prestació de Serveis: APIP-ACAM tracta les seves dades per a la prestació de serveis que formen part  del  seu objecte  fundacional. Entre  aquests serveis s'inclouen: Formació, programes de Protecció Internacional, unitats dependents, mesures penals alternatives, centres residencials i CRAE.
 
Voluntariat: Les seves dades personals es demanen per poder gestionar les accions de voluntariat de la pròpia Fundació, o de terceres fundacions o associacions col·laboradores a través de l'apartat web TREBALLA AMB NOSALTRES: secció voluntariat, o bé per altres mitjans.
 
Valorar la candidatura de l'usuari mitjançant la recepció del seu currículum vitae a través de l'apartat web TREBALLA AMB NOSALTRES: secció borsa de treball, o bé per altres mitjans.
 
L'enviament de comunicacions per mitjans electrònics i la subscripció a newsletter informant als interessats de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i altra informació sobre els serveis de la Fundació iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès pel Client, de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 
Categories especials de dades: l'informem que APIP-ACAM tracta categories especials de dades per a l'execució dels fins previstos  en els àmbits d'actuació de la Fundació (atenció residencial, protecció, promoció sociolaboral, integració, desenvolupament de mesures penals alternatives, foment de l'ocupació i assistència integral, protecció internacional, ... entre d'altres) i orientats als següents col·lectius: infància, joves i famílies en situació de pobresa i 
vulnerabilitat  social, immigrants, persones  amb  diversitat  funcional, víctimes  de  tràfic de  persones  per a l'explotació sexual o persones prostituïdes, 
persones internes en centres penitenciaris, persones destinatàries de la Renda Garantida, persones en risc i / o en situació d'exclusió social, sol·licitants 
de protecció internacional, ...)
 
Proveïdors amb accés a dades: l'informem que les seves dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a
proveïdors de plataforma i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.
 
Les seves dades personals s'utilitzaran, a més, per a les següents finalitats:
 
- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;      
- Trametre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS,  comunitats  socials  o  qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas  
  que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
- Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
- Gestionar les interactuacions dels usuaris per les xarxes socials.
- Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits pel Client.
- Gestionar les dades identificatives dels usuaris que utilitzen la nostra eina per contractació del Client.
- Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
- Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
- Es realitzaran anàlisis de perfils i d'usabilitat, tant de l'ús de l'eina com de la pàgina Web, mitjançant a implantació de cookies.
- Les dades de clients i / o  de  proveïdors seran tractats, dins  de  la  relació  contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les  
  obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a dpo@fundacioapipacam.org.
 
D'acord amb la LSSICE, no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà d'APIP-ACAM, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
 
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 
 LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Adjuntem una taula detallada amb la finalitat per a la qual recollim les seves dades i la base legal que ens legitima per a això. Amb qui podríem compartir les seves dades personals?  
És possible que hàgim de compartir la seva informació personal, amb:  
-Terceres empreses que subcontractem o proveïdors de serveis que emprem per proporcionar els nostres serveis. Per exemple altres entitats sense ànim de lucre que es dediquen a finalitats socials, etc.
-Tercers que necessitem per a gestionar el nostre negoci. Per exemple advocats, gestoria, informàtics.
-Les entitats bancàries amb les quals treballem. 
 
Tots els proveïdors amb els quals treballem estan vinculats contractualment amb nosaltres. Podem garantir que compleixen amb totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar la teva informació personal, que utilitzaran les teves dades personals exclusivament per a les finalitats especificades, d'acord amb les nostres instruccions.  
També compartirem informació personal amb els cossos i forces de seguretat quan la llei ens obligui a això.  
 
On allotgem la teva informació personal? 
Tota la informació que ens proporcioni, tant a través d'aquesta web com per altres vies o canals, serà allotjada en els servidors de FUNDACIÓN APIP ACAM. Aquests servidors estan allotjats dins de l'Espai Econòmic Europeu. 
 
TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament.
No obstant això, conservarem  determinades  dades  personals  identificatives  i  del  trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.
 
Així mateix, l'informem  que  les  nostres  polítiques  de  conservació  de  la  informació  s'ajusten  als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l'efecte de prescripció:
 
a) Regla General:
 
En virtut del que estableix  l'article 30 del Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i / o informació de l'empresa es conservarà durant 6 anys.
 
Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.
 
b) Terminis específics: 
 
La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran conèixer cada un dels departaments.
 
En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

 
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.
 
 
COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació d'APIP-ACAM. A l'acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament a que realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:
 
  • L'enviament de  comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.

  • En  cas  que  l'Usuari  hagi  consentit  expressament  a  l'enviament  de  comunicacions  comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament d'aquestes comunicacions  per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d'iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per  l'Usuari.

  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.
 
 
MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
 
S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.
 
Si  vostè  remet  informació  personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.
 
 
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Els  destinataris  de  la  informació  poden  ser proveïdors  dels serveis contractats, aquells proveïdors externs amb els quals es celebra el corresponent contracte d'Encarregat de Tractament o alguna companyia de les indicades a l'encapçalament.
 
Especialment,  es  cediran  dades  a les diferents Administracions Públiques amb les que s'executen projectes directament subvencionats o contractats amb elles, en concret, el Govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Govern d'Aragó, Govern de Castella i Lleó, i la Unió europea. També poden existir altres subvencions amb Diputacions Provincials o Administració Local.
 
També és possible que per a determinats projectes existeixin cessions puntuals a entitats privades sense ànim de lucre que es dediquen a obra o finalitats socials.
 
Així mateix, el prestador facilitarà informació a les forces  i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
 
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de APIP-ACAM.
 
Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractades a tercers.
 
 
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets  presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic  a dpo@fundacioapipacam.org, indicant  com  Assumpte: "RGPD, Drets afectat",  i  adjuntant fotocòpia del el seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
  
Drets:
 
  • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
  • Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació  de  les  dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
 
També té dret a presentar una reclamació  davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).
  
INFORMACIÓ ADDICIONAL
 
INFORMACIÓ QUE DEMANEM
 
Les dades recollides per part del responsable són les següents:
 
-Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
-Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web
-Dades recollides a través de les "cookies" per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de cookies.
-Realitzen anàlisis de perfils i d'usabilitat per millorar l'experiència de l'usuari en el nostre portal.
-Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.
 
A través d'aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de la Fundació incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part.
 
VIDEOVIGILÀNCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb els únics fins indicats en l'apartat de finalitats de la present política de privacitat i / o a petició d'autoritats públiques.
 
Disposem  de  circular  informativa  a petició dels interessats que la sol·licitin i d'un logotip de zona videovigilada ubicat en lloc previ a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l'establiment públic de què es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d'una franja mínima dels accessos a l'establiment.
 
El  sistema  de gravació s'ubicarà en un lloc vigilat o d'accés restringit. A les imatges  obtingudes accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la seva captació.
 
XARXES SOCIALS
 
L'informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials  (i / o realitzin qualsevol vincle o acció  de  connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials es regiran per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat  i  normatives  d'accés  que  pertanyin  a  la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.
 
APIP-ACAM tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
 
Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin  presumptament  il·lícits  per  la  normativa  nacional, comunitària  o  internacional  o que realitzin activitats presumptament il·lícites o   contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin  contra  els  drets  fonamentals  de  les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que consideri inapropiats.
- I en general  que contravinguin  els  principis  de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 
Així mateix, es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
 
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat d'APIP-ACAM, podent enviar-li informació del seu interès.
 
En tot cas, si vostè. remet informació personal a través de la xarxa social, quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.
 
MESURES DE SEGURETAT
 
Les dades que ens facilitin es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
 
IDIOMA
 
L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.
 
ENVIAMENT CV
 
En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web / correu electrònic, l'informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil de sol·licitant amb el objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
 
Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.
 
Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
APIP-ACAM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 
LEGISLACIÓ
 
Amb caràcter general les relacions entre amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.

            
                                           
 

 
 
Back to content | Back to main menu